מס ריבוי דירות


 

מטרת חוק מס ריבוי דירות, היא להטיל מס שנתי קבוע בחוק על יחיד/תא משפחתי אשר שיעור בעלותו בדירות מגורים הינו 249% או יותר (כלומר שתיים וחצי דירות ומעלה).

המשמעות – תשלום מס על עצם הבעלות בדירות, ללא קשר להפקת הכנסה מהדירות.

האדם יכול לבחור שתי דירות מגורים אשר עליהן לא יחול המס.

מיהו יחיד? – אדם, כולל בן זוג) למעט אם גרים בנפרד כדרך קבע ( וילדים עד גיל  18בהתעלם מכל הסכם וכל דין אחר.

מהי בעלות ?  זכות במקרקעין הכוללת: בעלות, חכירה העולה על 25 שנה, הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה בעלות.

מהי דירת מגורים ?  דירה או חלק ממנה,  הנמצאת בישראל ושבנייתה הסתיימה, והיא מיועדת למגורים לפי טיבה או לפי תכנית או משמשת למגורים ) יש לשים לב כי דירה שנרכשת מקבלן על הנייר – לא נספרת לצרכי מס זה, עד לקבלת טופס אכלוס).

כיצד נקבע שטח הדירה ?  לפי חיוב ארנונה של השנה הקודמת לשנת המס או שטח הדירה שמופיע באישור זכויות או בהיתר בניה – לפי בחירת הנישום.

הסכום הקובע – שווי הדירה שנקבע במחשבון רשות המיסים, לפי שטח הדירה ומיקומה, באמצעות נוסחה המתייחסת גם למדד כלכלי-חברתי ומדד פריפריאלי [יש לשים לב כי שווי הדירה  (הסכום הקובע) נקבע לפי קריטריון נוסף של מיקום )לכן, ייתכן שדירה קטנה בתל אביב תהיה שווה יותר מדירה גדולה בטבריה, למשל)].

 קישור למחשבון:

https://www.misim.gov.il/svDira3/simulator.aspx

 

אדם המחזיק יותר משתי דירות וחצי, מחויב לדווח על כך לרשות המיסים, לא יאוחר מיום 31/3/2017 באמצעות הטופס הבא- https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/misui7201.pdf.

אם חל שינוי במהלך שנת מס במספר דירות המגורים של החייב, או בשיעור בעלותו באחת או יותר מהן, או אם הוא הפך להיות חייב במס במהלך השנה, יחולו הוראות מיוחדות – הוא ישלם חלק יחסי מהמס, לפי המקרה.

חייב במס, שצירוף הסכום הקובע לכל הדירות שבבעלותו, למעט הדירה שהסכום הקובע לגביה הוא הגבוה ביותר, נמוך מ 1,150,000 ₪ – יהיה פטור ממס לפי חוק זה.

אם הסכום הקובע לכל הדירות פרט לדירה הגבוהה ביותר הינו בטווח בין 1,150,000 ₪ ל- 1,400,000 ₪ – ישולם מס יחסי. סכום המס השנתי יהיה 1% מהסכום הקובע (שווי הדירה לעניין חוק זה (ומוגבל ב- 18,000 ₪ לכל דירה.

אם חל שינוי במהלך שנת מס במספר דירות המגורים של החייב או בשיעור בעלותו באחת או יותר מהן או אם הוא הפך להיות חייב במס במהלך השנה, יחולו הוראות מיוחדות – הוא ישלם חלק יחסי מהמס, לפי המקרה.

הערה: אין במידע הנ"ל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום, בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.